Covid-19 (coronavirus):
UCU has produced advice for members. Read the latest UCU operational note here.  Find more information and updates here.

Taking action in higher education

Wales email: 29 October 2019 / E-bost Cymru: 29 Hydref 2019

29 October 2019 | last updated: 4 December 2019

In today's email:

  1. HE pay and equality and USS disputes: GTVO

  2. UCU Wales adult community learning policy

  3. EWC code of professional conduct and practice

  4. Grace Blakeley book launch: Stolen: How to save the world from financialisation

1. HE pay and equality and USS disputes: GTVO
We are entering the final week of the UCU national ballots on pay and pensions, which close on 30 October. You should have received a series of emails from UCU national regarding the ballot and we would urge you to read these and take note of what is being said. It is of paramount importance that a 50% turnout is achieved in the ballots. Please stand up for education and a fair deal for HE staff by voting YES for action and YES to action short of a strike and show the employers we are prepared to stand up and be counted. Please do everything you can do GTVO in these final days. If you have any final queries or questions please contact Phil Markham at the Wales Office.

2. UCU Wales adult community learning policy
We are pleased to share with you the UCU Wales position paper on adult community learning which will be one of our manifesto priorities for the Welsh Assembly elections in 2021.

3. EWC code of professional conduct and practice
The EWC's revised code of professional conduct and practice came into force from 1 September 2019. The code sets out the standards expected of those registered with us and is intended to support and guide their behaviours and judgements as professionals working in education and training roles in Wales. Please can all FE branches encourage members to read and take note of this document.

4. Grace Blakeley book launch: Stolen: How to save the world from financialisation
UCU would like to notify our members that the author and economist, Grace Blakeley, will be having a launch of her new book Stolen: How to save the world from financialisation on 20 November 2019, 6.00 - 8.30pm, at the Glamorgan Building, King Edward V11 Avenue, Cardiff, CF10 3WT.

Grace Blakeley is the economic commentator for the New Statesman and an economist at the Institute for Public Policy Research (IPPR). The book tells the story of the rise of global finance, focusing on how this change has affected the structures of the British and American economies. Grace is a prominent voice in the media and has recently appeared on shows such as BBC Question TimePolitics Live and Good Morning Britain on ITV.

In solidarity / Mewn undod
UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru


Yn e-bost heddiw:

  1. Anghydfodau ynglŷn â chyflog a chydraddoldeb Addysg Uwch a Chynllun Pensiynau'r Prifysgolion: Annog pobl i bleidleisio

  2. Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

  3. Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Cyngor y Gweithlu Addysg

  4. Lansiad llyfr Grace Blakeley: Stolen: How to save the world from financialisation

1. Anghydfodau ynglŷn â chyflog a chydraddoldeb Addysg Uwch a Chynllun Pensiynau'r Prifysgolion: Annog pobl i bleidleisio
Rydym yn dechrau wythnos olaf pleidleisiau cenedlaethol UCU ar gyflog a phensiynau, sy'n cau ar 30 Hydref. Dylech fod wedi cael cyfres o e-byst gan swyddfa UCU genedlaethol ynglŷn â'r bleidlais a byddem yn eich annog i ddarllen y rhain a nodi'r hyn sy'n cael ei ddweud. Mae'n hollbwysig bod 50% o aelodau yn pleidleisio. Gweithredwch dros addysg a bargen deg i staff AU drwy bleidleisio IE i gamau gweithredu ac IE i gamau gweithredu nad ydynt yn cynnwys streic, gan ddangos i'r cyflogwyr ein bod ni'n barod i leisio'n barn. Gwnewch bopeth y gallwch er mwyn annog pobl i bleidleisio yn y diwrnodau olaf hyn. Os bydd gennych unrhyw ymholiadau neu gwestiynau terfynol cysylltwch â Phil Markham yn Swyddfa Cymru.

2. Polisi Dysgu Oedolion yn y Gymuned Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru
Mae'n bleser gennym rannu papur sefyllfa UCU Cymru â chi ar Ddysgu Oedolion yn y Gymuned a fydd yn un o flaenoriaethau ein maniffesto ar gyfer etholiadau Cynulliad Cymru yn 2021.

3. Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol Cyngor y Gweithlu Addysg
Daeth Cod Ymarfer ac Ymddygiad Proffesiynol diwygiedig Cyngor y Gweithlu Addysg i rym o 1 Medi 2019. Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rhai hynny sydd wedi'u cofrestru â ni, a'i fwriad yw cefnogi a llywio'u hymddygiadau a'u dyfarniadau fel gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio mewn rolau addysg a hyfforddiant yng Nghymru. A all pob cangen AB annog aelodau i ddarllen y ddogfen hon a thalu sylw iddi.

4. Lansiad llyfr Grace Blakeley: Stolen: How to save the world from financialisation
Hoffai UCU roi gwybod i aelodau y bydd yr awdur a'r economegydd, Grace Blakeley, yn cynnal lansiad o'i llyfr newydd Stolen: How to save the world from financialisation ar 20 Tachwedd 2019, 6.00 - 8.30pm, yn Adeilad Morgannwg, Rhodfa'r Brenin Edward V11, Caerdydd, CF10 3WT.

Grace Blakeley yw'r sylwebydd economaidd ar gyfer y New Statesman ac mae'n economegydd yn y Sefydliad Ymchwil Polisi Cyhoeddus (IPPR). Mae'r llyfr yn adrodd hanes cynnydd cyllid byd-eang, gan ganolbwyntio ar y ffordd mae'r newid hwn wedi effeithio ar strwythurau economïau Prydain ac America. Mae Grace yn llais amlwg yn y cyfryngau ac yn ddiweddar mae wedi ymddangos ar raglenni megis Question Time y BBC, Politics Live a Good Morning Britain ar ITV. 

In solidarity / Mewn undod
UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Comments