Fighting fund banner

 

Wales email: 10 November 2021 / E-bost Cymru: 10 Tachwedd 2021

10 November 2021

In today's email

Update your membership records 

This is a timely reminder, at the start of the new academic year, to check and update your UCU membership record.

Reasons to check your membership 4

There are different types of ballots but all are dependent on UCU having reliable contact information for you.

Consultative ballots, on policies or changes to terms and conditions and indicative ballots, to check whether members are prepared to take action prior to a statutory ballot, can be undertaken as e-ballots, so up-to-date email addresses are essential.

Statutory ballots for industrial action must, by law, be undertaken by post, so up-to-date postal addresses are essential.

Also, there are occasions when we need to notify you of important issues directly, and again, reliable email addresses are crucial for this.

Don't miss out on your right to be informed and consulted; or on your right to participate in the democratic processes on the union.

How to check your membership

You can now access your membership details on line via MyUCU our member services site, so it couldn't be easier to check and update your information at a time that it is convenient for YOU! 

If you haven't already used MyUCU you will need to register, but once you have you can update your information as necessary

In Solidarity

UCU Wales

Yn e-bost heddiw:

Diweddaru eich cofnod aelodaeth 

Neges amserol yw hon i'ch atgoffa ar ddechrau'r flwyddyn academaidd newydd i fwrw golwg dros eich cofnod aelodaeth gydag UCU a'i ddiweddaru. 

Rhesymau dros fwrw golwg dros eich aelodaeth 4

Mae gwahanol fathau o bleidleisiau, ond maent i gyd yn dibynnu ar UCU yn meddu ar wybodaeth gyswllt ddibynadwy ar eich cyfer.

Gellir cynnal pleidleisiau ymgynghorol, ar bolisïau neu newidiadau i delerau ac amodau a phleidleisiau dangosol, i weld a yw aelodau yn barod i weithredu cyn pleidlais statudol, fel e-bleidleisiau, felly mae cyfeiriadau e-bost cyfredol yn hanfodol.

Rhaid i bleidleisiau statudol ar gyfer gweithredu diwydiannol, yn ôl y gyfraith, gael eu cynnal drwy'r post, felly mae cyfeiriadau post cyfredol yn hanfodol. 

Hefyd, mae achlysuron lle y bydd angen i ni roi gwybod i chi am faterion pwysig yn uniongyrchol, ac eto, mae cyfeiriadau e-bost dibynadwy yn hanfodol ar gyfer hyn.

Peidiwch â cholli allan ar eich hawl i gael gwybodaeth ac ymgynghori; nac ar eich hawl i gymryd rhan ym mhroses ddemocrataidd yr undeb.

Sut i fwrw golwg dros eich aelodaeth

Gallwch bellach weld manylion eich aelodaeth ar-lein drwy MyUCU, ein gwefan gwasanaethau i aelodau, felly ni allai fod yn haws bwrw golwg dros eich gwybodaeth, a'i diweddaru, ar adeg sy'n gyfleus i CHI!

Os nad ydych eisoes wedi defnyddio MyUCU bydd angen i chi gofrestru, ond unwaith y byddwch wedi gwneud hynny gallwch ddiweddaru eich gwybodaeth fel y bo angen.

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Last updated: 10 November 2021