Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Wales email: 21 June 2022 / 21 Mehefin 2022

21 June 2022

In today's email:

  1. Special survey request: learner barriers caused by poverty
  2. Education Support: help when you need it! 

1. Special Survey request: learner barriers caused by poverty

We are preparing for the establishment of a new Welsh planning and funding commission (Commission for Tertiary Education and Research - CTER) and we would like to understand the barriers your learners experience as a result of poverty.

Whilst there has been a lot of work carried out around the impact of poverty on school students, there have been few investigations in further education.

For this reason, we would be extremely grateful if you could spare a few minutes to complete this short questionnaire.
 
If you would like to chat, feel free to email Margaret Phelan or Jamie Insole. Meanwhile, please submit your responses by Thursday 30 June 2022.

2. Education Support: help when you need it! 

Sometimes work (or just life) can be tough and there are many stresses for those who work in education. If you are feeling overwhelmed, stressed, anxious, depressed or if you have personal issues or financial difficulties, Education Support may be able to help.

Education Support can offer free, confidential help and support, no matter what the problem is, in a number of ways, including:

  • telephone support and counselling
  • email support and live chat 

 The helpline is free and available to all lecturers and staff in further or higher education in Wales,  24/7, 365 days a year.

To find out more about these and the other services available, please visit the Education Support website or ring ES on 08000 562 561 to get the ball rolling.               

It's ok not to be ok, but don't suffer alone. Help is just a call, or click, away!

Yn e-bost heddiw:

  1. Cais arolwg arbennig: rhwystrau i ddysgwyr a achosir gan dlodi
  2. Cymorth Addysg : help i chi pan fydd ei angen arnoch! 

1. Cais arolwg arbennig: rhwystrau i ddysgwyr a achosir gan dlodi

Rydym yn paratoi ar gyfer sefydlu comisiwn cynllunio ac ariannu newydd i Gymru (Comisiwn Addysg Drydyddol ac Ymchwil) a hoffem ddeall y rhwystrau y mae eich dysgwyr yn eu profi o ganlyniad i dlodi.
 
Er bod llawer o waith wedi ei gwblhau ar effaith tlodi ar fyfyrwyr ysgol, prin fu'n ymchwiliadau mewn addysg bellach.

Am y rheswm hwn, byddwn yn ddiolchgar iawn petaech yn gallu treulio ychydig funudau yn cwblhau'r holiadur byr hwn.

Os hoffech gael sgwrs bellach, mae croeso i chi email Margaret Phelan neu Jamie Insole. Yn y cyfamser, anfonwch yr holl ymatebion erbyn Dydd Mawrth 30 Mehefin 2022. 

2. Cymorth Addysg : help i chi pan fydd ei angen arnoch! 
  
Weithiau gall gwaith (neu fywyd yn gyffredinol) fod yn anodd, ac mae'r rheini sy'n gweithio ym myd addysg yn teimlo'r straen. Os byddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch gorlethu, dan straen, yn orbryderus, yn isel, neu os bydd gennych broblemau personol neu ariannol, mae'n bosib y gall Cymorth Addysg eich helpu.  
  
Gall Cymorth Addysg gynnig help a chymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim, waeth beth fo'r broblem, mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

  • cymorth a chwnsela dros y ffôn
  • cymorth dros e-bost a Sgwrsio byw  

Mae'r llinell gymorth yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob darlithydd ac aelod o staff ym maes addysg bellach neu addysg uwch yng Nghymru, bob awr o'r dydd a phob diwrnod o'r flwyddyn.

I ddysgu mwy amdanynt a'r gwasanaethau eraill sydd ar gael, ewch i'r Cymorth Addysg wefan neu ffoniwch Cymorth Addysg ar  08000 562 561 i gychwyn y sgwrs.  
                 
Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn, ond peidiwch â dioddef ar eich pen eich hun.  Mae help ar gael drwy ffonio neu glicio!

In Solidarity/Mewn Undod

UCU Wales/Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Last updated: 3 May 2023