Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Important: EWC workload survey is open

8 March 2023

EWC WORKLOAD SURVEY IS OPEN

TURN OUT IS LOW AND TIME IS RUNNING OUT - we need all eligible staff to complete the survey ASAP!!   

I cannot overemphasise how important this survey is to our campaign to improve workload for member. If there is low turnout, the employers will claim workload is not the big issue that UCU is claiming it is. It is essential that members complete the survey so we can feed the results into the discussions we are having with Welsh government and employers about workload.

This survey follows on from the last that ran two years ago and will inform the Welsh government, unions and employers on how much or little progress has been made by college management in Wales to address the issues that we highlighted in the last survey. The last survey demonstrated that we work on average 51 hours a week with a significant chunk of that given over to admin tasks. 

The closing date for the survey is Friday 31 March 2023.

MAE AROLWG LLWYTH GWAITH CYNGOR Y GWEITHLU ADDYSG NAWR AR AGOR

NIFER BACH SYDD WEDI CWBLHAU'R AROLWG AC MAE AMSER YN BRIN - Mae angen i bob aelod cymwys o staff gwblhau'r arolwg cyn gynted â phosibl!! 

Ni allaf orbwysleisio pa mor bwysig yw'r arolwg hwn i'n hymgyrch i wella llwyth gwaith aelodau. Os na fydd llawer yn cwblhau'r arolwg, bydd y cyflogwyr yn honni nad yw llwyth gwaith yn gymaint o broblem ag y mae'r UCU yn ei honni. Mae'n hanfodol bod aelodau'n cwblhau'r arolwg er mwyn i ni allu cynnwys y canlyniadau yn y trafodaethau rydym yn eu cael â Llywodraeth Cymru a chyflogwyr am lwyth gwaith.

Mae'r arolwg hwn yn ddilyniant i'r un diwethaf a gynhaliwyd ddwy flynedd yn ôl, a bydd yn dangos i Lywodraeth Cymru, yr Undebau a chyflogwyr faint neu ychydig o gynnydd sydd wedi'i wneud gan reolwyr colegau yng Nghymru i fynd i'r afael â'r materion a nodwyn gennym yn yr arolwg diwethaf. Dangosodd yr arolwg diwethaf ein bod yn gweithio 51 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gyda rhan sylweddol o'r amser hwn yn cael ei dreulio ar dasgau gweinyddol. 

Dyddiad cau'r arolwg yw dydd Gwener 31 Mawrth 2023.

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

 

Last updated: 3 May 2023