Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Wales email HE: 24 April 2023 / E-bost Cymru: 24 Ebril 2023

24 April 2023

In today's email

  1. Withdrawal of EU structural funds
  2. Education Support

1. Withdrawal of EU structural funds

As reported in the Welsh media, a number of universities are concerned about the withdrawal of EU structural funds. If you or your colleagues are affected, we would like to talk to you!

Please contact UCU Wales official Jamie Insole. Responses prior to Friday 28 April would be most useful although there will still be value in speaking throughout May and June.

2. Education Support

Sometimes work (or just life) can be tough and there are many stresses for those who work in education. If you are feeling overwhelmed, stressed, anxious, depressed or if you have personal issues or financial difficulties, Education Support may be able to help.

Education Support can offer free, confidential help and support, no matter what the problem is, in a number of ways, including:

  • telephone support and counselling
  • email support and live chat

The helpline is free and available to all lecturers and staff in further or higher education in Wales,  24/7, 365 days a year. To find out more about these and the other services available, visit the Education Support website.

Or ring ES on 08000 562 561 to get the ball rolling.  
                
It's OK not to be OK, but don't suffer alone. Help is just a call, or click, away!

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

Yn e-bost heddiw:

  1. Tynnu cronfeydd strwythurol yr UE yn ôl
  2. Cymorth Addysg

1. Tynnu cronfeydd strwythurol yr UE yn ôl

Fel y nodwyd yn y cyfryngau yng Nghymru, mae nifer o brifysgolion yn bryderus ynghylch tynnu cronfeydd strwythurol yr UE yn ôl. Os yw hyn yn effeithio arnoch chi neu'ch cydweithwyr, hoffem siarad â chi! 
 
Cysylltwch â jinsole@ucu.org.uk [Jamie Insole]. Byddai cael ymatebion cyn 28 Ebrill yn ddefnyddiol iawn, er y byddai o fudd clywed gennych drwy gydol mis Mai a mis Mehefin hefyd. 

2. Cymorth Addysg

Weithiau gall gwaith (neu fywyd yn gyffredinol) fod yn anodd, ac mae'r rheini sy'n gweithio ym myd addysg yn teimlo'r straen. Os byddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch gorlethu, dan straen, yn orbryderus, yn isel, neu os bydd gennych broblemau personol neu ariannol, mae'n bosib y gall Cymorth Addysg eich helpu.

Gall Cymorth Addysg gynnig help a chymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim, waeth beth fo'r broblem, mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys;

  • Cymorth a chwnsela dros y ffôn
  • Cymorth dros e-bost a Sgwrsio byw 

Mae'r llinell gymorth yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob darlithydd ac aelod o staff ym maes addysg bellach neu addysg uwch yng Nghymru, bob awr o'r dydd a phob diwrnod o'r flwyddyn.

I ddysgu mwy amdanynt a'r gwasanaethau eraill sydd ar gael, ewch i'r wefan.

Neu ffoniwch Cymorth Addysg ar 08000 562 561 i gychwyn y sgwrs. 
                
Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn, ond peidiwch â dioddef ar eich pen eich hun.  Mae help ar gael drwy ffonio neu glicio!

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Wales / Undeb Prifysgolion a Cholegau Cymru

 

Last updated: 3 May 2023