Fighting fund banner

 

Wales highlight map

Wales email FE: 14 June 2023 / E-bost Cymru: 14 Mehefin 2023

14 June 2023

In today's email

  1. Request for information/interview - artificial intelligence and assessment
  2. Education Support

1. Request for information/interview - artificial intelligence and assessment

UCU Cymru is working with Qualifications Wales and other stakeholders to ensure that the new 'made for Wales' GCSEs and pre-vocational qualifications are future-proofed and deliver the skills which learners will need for progression into level 3 or employment.

Within this context, questions have arisen around how artificial intelligence might impact assessment.

Consequently, if you are engaged in any work around adapting assessment or pedagogy to take account of AI, we would be massively grateful if you could get in touch prior to 20 June.

Please contact Jamie Insole.

2. Education Support

Sometimes work (or just life) can be tough and there are many stresses for those who work in education. If you are feeling overwhelmed, stressed, anxious, depressed or if you have personal issues or financial difficulties, Education Support may be able to help.

Education Support can offer free, confidential help and support, no matter what the problem is, in a number of ways, including:

  • telephone support and counselling
  • email support and live chat

The helpline is free and available to all lecturers and staff in further or higher education in Wales,  24/7, 365 days a year.

To find out more about these and the other services available, visit the Education Support website. Or ring ES on 08000 562 561 to get the ball rolling.  
                
It's ok not to be ok, but don't suffer alone. Help is just a call, or click, away!

Yn e-bost heddiw:

  1. Cais am Wybodaeth/Cyfweliad - Deallusrwydd Artiffisial ac Asesu
  2. Cymorth Addysg

1. Cais am Wybodaeth/Cyfweliad - Deallusrwydd Artiffisial ac Asesu

Mae UCU Cymru yn gweithio gyda Cymwysterau Cymru a rhanddeiliaid eraill i sicrhau bod cymwysterau TGAU a chymwysterau cynalwedigaethol newydd a 'wneir i Gymru' yn addas ar gyfer y dyfodol ac yn darparu'r sgiliau y mae angen i ddysgwyr eu datblygu ar gyfer cyflogaeth lefel 3.

Yn y cyd destun hwn, codwyd cwestiynau ynglŷn â sut y gallai deallusrwydd artiffisial gael effaith ar asesiadau.

O ganlyniad, os ydych yn rhan o unrhyw waith sy'n ymwneud ag addasu asesiadau neu addysgeg er mwyn ystyried dealltwriaeth artiffisial, byddem yn ddiolchgar pe gallech gysylltu â ni cyn 20 Mehefin.
 
Cysylltwch â Jamie Insole drwy.

2. Cymorth Addysg

Weithiau gall gwaith (neu fywyd yn gyffredinol) fod yn anodd, ac mae'r rheini sy'n gweithio ym myd addysg yn teimlo'r straen. Os byddwch chi'n teimlo eich bod wedi'ch gorlethu, dan straen, yn orbryderus, yn isel, neu os bydd gennych broblemau personol neu ariannol, mae'n bosib y gall Cymorth Addysg eich helpu.

Gall Cymorth Addysg gynnig help a chymorth cyfrinachol yn rhad ac am ddim, waeth beth fo'r broblem, mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

  • Cymorth a chwnsela dros y ffôn
  • Cymorth dros e-bost a Sgwrsio byw 

Mae'r llinell gymorth yn rhad ac am ddim ac ar gael i bob darlithydd ac aelod o staff ym maes addysg bellach neu addysg uwch yng Nghymru, bob awr o'r dydd a phob diwrnod o'r flwyddyn.

I ddysgu mwy amdanynt a'r gwasanaethau eraill sydd ar gael, ewch i'r wefan. Neu ffoniwch Cymorth Addysg ar 08000 562 561 i gychwyn y sgwrs.

Mae'n iawn i beidio â bod yn iawn, ond peidiwch â dioddef ar eich pen eich hun.  Mae help ar gael drwy ffonio neu glicio!

In Solidarity / Mewn Undod

UCU Cymru

 

Last updated: 27 June 2023