Fighting fund banner

 

Wales highlight map

New Wales Official appointed | Penodi Swyddog Newydd Cymru

30 July 2023

Gareth Lloyd, the new Wales Official, will commence his role on 31 July 2023.

Gareth is a history graduate and undertook his PGCE qualification at the University of Reading, in 1993. He worked as a secondary school teacher from 1994 to 2007 primarily at Cyfarthfa High School, teaching History and ICT up to A Level. He has also taught adult education via Merthyr College.

He is a committed trade unionist, supporting and representing members for over 20 years. He has been a workplace rep and Merthyr Secretary for the National Union of Teachers (NUT). He has worked as Wales Officer for the NUT since 2007 and for the National Education Union(NEU) since its formation in 2017, as a Senior Wales Officer (bargaining, training and lay structure).

Gareth is currently secretary to the Wales post 16 joint trade unions (JTUs) in further education. Gareth is also a governor at two local primary schools and is a keen writer as well as enjoying playing football.

Bydd Gareth Lloyd, Swyddog newydd Cymru, yn dechrau ei rôl ar 31 Gorffennaf 2023.

Graddiodd Gareth Lloyd mewn hanes cyn cwblhau ei gymhwyster TAR ym Mhrifysgol Reading ym 1993.Bu'n gweithio fel athro ysgol uwchradd o 1994 hyd at 2007 yn Ysgol Uwchradd Cyfarthfa yn bennaf, gan addysgu Hanes a TGCh hyd at Safon Uwch. Addysgodd Addysg Oedolion drwy Goleg Merthyr hefyd.

Mae'n undebwr llafur ymroddedig, gan gefnogi a chynrychioli aelodau am dros 20 mlynedd. Arferai fod yn gynrychiolydd gweithle ac yn Ysgrifennydd Undeb Cenedlaethol yr Athrawon (NUT) ym Merthyr. Mae wedi gweithio fel Swyddog Cymru i'r NUT ers 2007 ac i'r Undeb Addysg Cenedlaethol (NEU) ers ei sefydu yn 2017, fel Uwch Swyddog Cymru (bargeinio, hyfforddi a gosod strwythur).

Ar hyn o bryd, mae Gareth yn ysgrifennydd i gyd-undebau llafur ôl-16 Cymru ym maes Addysg Bellach.Mae Gareth hefyd yn llywodraethwr mewn dwy ysgol gynradd leol ac yn awdur brwd, sydd hefyd yn mwynhau chwarae pêl-droed.

Last updated: 14 August 2023