Fund the future - site banner : This link opens in a new window

Covid-19 (coronavirus):
UCU has produced advice for members. Read the latest UCU operational note here.  Find more information and updates here.

Wales email - 22 January 2019 / E-bost Cymru - 22 Ionawr 2019

22 January 2019 | last updated: 6 February 2019

In today's email:

  1. HE ballot on pay & equality

  2. Education Support Partnership

1. HE Ballot on pay & equality
Ballot opened on 15 January and will close on 22 February 2019.  Ballot papers are on the way and if you care about the inequality and unfairness within higher education; OPEN - VOTE - POST

2. Education Support Partnership
Sometimes work (or just life) can be tough.  A difficult student, an Estyn Inspection, personal financial worries; there are many stresses on those who work in education. The Education Support Partnership can offer free, confidential help and support, no matter what the problem is, in a number of ways, including:

  • Telephone support & counselling

  • Email support & Live chat

The helpline is free and available to all lecturers and staff in further or higher education in Wales, 24/7, 365 days a year.

To find out more about these and the other services available, visit the website or ring ESP on 08000 562 561 to get the ball rolling.

It's ok not to be ok, but don't suffer alone. Help is just a call, or click, away.


Yn e-bost heddiw:

  1. Pleidlais Addysg Uwch ar Gyflog a Chydraddoldeb

  2. Partneriaeth Cymorth Addysg

1. Pleidlais Addysg Uwch ar Gyflog a Chydraddoldeb
Agorodd y bleidlais ar 15 Ionawr a bydd yn cau ar 22 Chwefror 2019. Mae papurau pleidleisio ar eu ffordd ac os ydych yn poeni am yr anghydraddoldeb a'r annhegwch ym maes addysg uwch yna; AGORWCH - PLEIDLEISIWCH - POSTIWCH

2. Partneriaeth Cymorth Addysg
Weithiau, gall gwaith (neu fywyd) fod yn anodd. Disgybl anodd, Arolygiad Estyn, pryderon ariannol personol;  mae llawer o bwysau ar y rhai hynny sy'n gweithio ym maes addysg. Gall y Bartneriaeth Cymorth Addysg gynnig help a chymorth cyfrinachol ac am ddim, ni waeth beth fo'r broblem, mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys:

  • Cymorth dros y ffôn a chwnsela

  • Cymorth drwy e-bost a  Sgwrsio'n fyw

Mae'r llinell gymorth yn rhad ac am ddim ac ar gael i'r holl ddarlithwyr a'r staff ym maes addysg bellach neu addysg uwch yng Nghymru, 24/7, bob dydd o'r flwyddyn.

I wybod mwy am y rhain a gwasanaethau eraill sydd ar gael, ewch i'r wefan.Neu ffoniwch Partneriaeth Cymorth Addysg ar 08000 562 561 i gychwyn arni.

Mae'n iawn i chi beidio â bod yn iawn, ond peidiwch â dioddef ar eich pen eich hun. Dim ond galwad neu glic i ffwrdd o gymorth ydych chi.

Comments